Най общо за унаследяването при канарчетата.

Защо съществуват толкова много видове канарчета, защо се създават непрекъснато нови породи, защо разнообразието в нашия свят е толкова голямо? На тези въпроси отговаря науката за унаследяването, наречена генетика. 
Под унаследяване разбираме пренасянето на данни за еднакви белези и способности от генерация на генерация, което става по строго определени правила. 
За да вникнем в проблематиката е необходимо, да вникнем в някои основни биологични процеси. 
Как клетките се размножават? Чрез деление, като разграничаваме два вида деление на клетки: 
Обикновено /Митоза/ при което от майчината клетка се получават две еднакви дъщерни клетки с еднакъв брой гени. 
Деление на гамети /полови клетки/ при което от една майчина клетка се получават две клетки с наполовина брой гени. Нарича се мейоза. 
При оплождането става сливане на двете полови клетки, едната от бащата /сперматозоида/, а другата от майката /яйцеклетката/ и се получава нова клетка наречена зигота, имаща ½ гени от бащата и ½ гени от майката. Зиготата има еднакъв брой гени както соматичните /телесните/ клетки. Тя е първата клетка на бъдещия ембрион, от който се развива малкото канарче. 

Законите на Мендел за наследствеността са в основата на всяка селекция. Тяхното познаване и разбиране е от голямо значение за всеки канаровъд. 

1. Ако кръстосаме два индивида, които се различават по един белег, то в поколението се получава нов белег, който е еднакъв за всички приплоди. 
Примери: а/ Кръстосваме меланиново канарче с липохромно. Всички малки са шарени канарчета. 
б/ Кръстосваме червено липохромно канарче с жълто. Цялото поколение са оранжеви канарчета. 
в/ Кръстосваме дребно с едро канарче. Всички малки са средни по големина. 
2. Ако кръстосаме индивидите от първото поколение /F1/ помежду им, настъпва разпадане на белезите в съотношение 1:2:1 или 3:1 
Примери: а/ Кръстосваме две шарени канарчета, получени от първо кръстосване меланиново с липохромно. Получаваме условно едно меланиново 25%, две шарени 50% и едно липохромно 25% /1:2:1/. 
б/ Кръстосваме второ поколение от канарчета получени от едро с дребно. Получаваме разпадане едно едро, две средни и едно дребно. 
3. Ако кръстосаме два индивида, които се различават помежду си по два белега, то в поколението им белезите се унаследяват независимо един от друг. 
Пример: а/ Кръстосваме червено едро канарче с жълто дребно. В поколението всички канарчета ще са средни по големина с оранж цвят. 
б/ Кръстосваме канарче с черен цвят на краката и с дълга скоклеста фигура с канарче със светли бели крака и кръгла топчеста фигура. Всички малки в първото поколение ще бъдат със средно тъмен цвят на краката и с нормална фигура. 


Унаследяване при канарите 

Унаследяването на белезите при канарчетата най-често става по правилата на Мендел, но важно е да се знаят някои типични особености. 

Видове унаследяване: 

Свободно унаследяване 
При свободното унаследяване няма значение дали наследственият белег идва от бащата или майката. То е независимо от пола. 
Пример: Цветът на оперението /липохромното оцветяване/ се предава по равно от бащата и от майката. Това се отнася както за синовете, така и за дъщерите. 

Кои белези при канарите се унаследяват свободно: 
- Липохромното оцветяване /жълто-червено/ 
- Рецесивно белия цвят 
- Доминантно белия цвят 
- Фео мутация 
- Интензивност 
- Неинтензивност 
- Опал 
- Качулка 

Полово свързано унаследяване 

Полово свързаната наследственост носи името си от там, че гените които определят дадения белег се намират в половите хромозоми. 
Женската канарка предава фактора на синовете си. 
Мъжкият канар предава фактора на синовете и дъщерите си. 

Кои белези при канарите се унаследяват свързани с пола? 
- Ахатовия меланин 
- Исабеловия меланин 
- Кафявия меланин 
- Фактора пастел 
- Фактор сивокрили 
- Мутация Сатине 
- Мозайков фактор 
- Аворио фактор 

Итермедиерна /междинна/ наследственост 

При интермедиерната наследственост от два различни белега при родителите, в потомството се получава видимо нов белег 
Пример: 
а/ Канар фигурностойков – Норуич съешен с певчеки канар /например Харцер/. Получава се птица, приличаща на Бордер по големина и форма, песента и не нито на Харцер, нито на Норуч, а нещо смесено. 

б/ Червен липохромен канар съешен с жълт липохромен канар. Получават се канари в оранж цвят. 

Доминиращо унаследяване 
Доминиращото унаследяване, наричано още доминантно, се базира на това, че при събиране на два фактора в поколението, единият от тях е по-силен, доминантен и външно /фенотипно/ покрива другия. Приплодите външно приличат на по-силния фактор, но генетически са носители и на по-слабия /рецесивния/ фактор. 

Кои белези при канарите се унаследяват доминантно? 
- Черен меланин 
- Качулка 
- Доминантно белия цвят 

Рецесивно унаследяване 
Рецесивното унаследяване се базира на това, че при събиране на два фактора, които не са равностойни те се неутрализират. Нито един от двата не е проявен в потомството. 

Кои белези при канарчетата се унаследяват рецесивно? 

- рецесивно бяло 
- опал 
- фео 

Трябва да знаем, че при някои кръстоски се получават летални /смъртоносни/ гени: 

- качулка с качулка 
- интензивен с интензивен 
- доминатно бяло с доминантно бяло 


Унаследяване - примери 

1/ Съешаване на червено липохромно с жълто липохромно канарче 
Получават се канарчета в F1 оранж със сложна генетична конфигурация 

2/ Съешаване на F1 с F1 – канарчета оранж помежду им 
Потомство: 
- 25% оранж, носители на червено 
- 25% оранж 
- 12.5% оранж, носители на жълто 
- 12.5% червени, генетически чисти 
- 12.5% чисто бели 

3/ Съешаване на носители червени с оранж. 

- 25% оранж 
- 25% оранж носители 
- 25% червени генетически чисти 
- 25% червени носители 

4/ Съешаване на качулат с качулата 

- 25% без качулка 
- 25% качулати 
- 25% летален ген, смъртност в яйцето 

5/ Съешаване 

а/ мъжка мозайка по женска нормална 

- 50% мъжки носители на мозайка 
- 50% женска мозайка 

б/ мъжки нормален по женска мозайка 

- 50% мъжки носители мозайка 
- 50% нормални женски 


Примерите могат да бъдат безкрай. За пълни и изчерпателни отговори по всички проблеми, заповядайте в БНКЦК.
 

Д-р Б. Велев кбн