Песента на канарчето-малиноа

ПЕСЕНТА НА МАЛИНОА
анализ и оценяване За да направим анализ на песента на канарчето Малиноа и начина на оценяване, трябва да отбележим, че тя е съставена от ясно определени последващи звуци, фонетично представени в срички, които могат да бъдат прости и сложни. От изключителна важност при формиране на сричките е избора на гласните и съгласните букви. Тъй като интерпретацията на песента в началото е трудна, е необходимо време и настойчивост за разбирането и. Основно значение има наследствеността, околната среда, храненето и здравето. Песента е нещо, което търпи развитие. 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ТУРОВЕ 

Кlokkende waterslager (прекъснат звук на вода)
Означава се на кратко като "KLOK". Става въпрос за един сложен тур, който е съчетание на флейта с течаща вода, в който винаги присъства съгласната "L". Изпълнението е със затворен клюн, двугласово и звучи като капка падаща в съд с вода. По принцип започва винаги със съгласни "WL", "GL", "BL" и рядко "HL", след което следват гласните "OI", "UI" или "О", "U" които са за предпочитане, а може и "А", "Е", "I" с по-малка стойност и по-малка сладост. Сричките при изпълнение на добрия "klok" са ясни, прекъснати и с дълбок звук. Колкото е по-дълбоко звученето, толкова е по-добро. Фонетичното представяне е следното (чертата означава пауза):

Wloic-Wloic-Wloic 
Wluic-Wluic-Wluic 
Wlui-Wlui-Wlui 
Gluic-Gluic-Gluic 
Gluc-Gluc-Gluc 
Glui-Glui-Glui 
Blui-Blui-Blui 
Hloic-Hloic-Hloic 
Hluic-Hluic-Hluic 
Hloc-Hloc-Hloc 

Изпълнението може да бъде в права, възходяща, низходяща или в крива линия.

Bollende Waterslager (бърз звук на вода или кипяща вода)
На кратко се означава като"BOL". Характерното за този тур е, че паузите между сричките са по-кратки, изпълнението е по-бързо и липсва "L" при звученето. Може да се представи като сложен звук, съчетаващ звука на звънец и движеща се вода или може да се сравни със звука при духането със сламка в полузатворен съд с вода. Изпълнява се със затворен клюн. Фонетичното представяне е следното:

Wu-Wu-Wu 
Bu-Bu-Bu 
Hu-Hu-Hu 

Основните разлики между прекъснатия и бързия звук на вода се състоят в дълбочината и ритъма. Тъй като гласовият орган на малиноата е много подходящ за изпълнението на "Bol", той никога не трябва да липсва. При оценяване е от значение избора на съгласни и гласни букви, дълбочина, продължителност (но не преувеличено), водно звучене (никога метално). 

Rollende Waterslager (течаща вода)
На кратко се означава като "ROL" и е специфична за породата. Изпълнява се със затворен клюн и е със средна стойност. Прилича на "Bol", но паузите почти не се усещат, дълбочината е по-малка и изпълнението е по-бързо. Основните съгласни са "L" и "W", a гласните "O" и "U". Фонетично изглежда така:
 
Lululululu 
Lololololo 
Wuwuwuwu
 
Tук също става въпрос за сложен звук, който е съчетание на рулада от звънци и звук на течаща вода. Това е един приятен за ухото тур, когато е изпълнен с подходящия ритъм, чистота и благозвучност, но може да е и неприятен когато се изпълнява с отворен клюн и птицата аспирира по средата на вариацията.

Кnorr и Chorr (хъркане/грухтене)
Това са два тура, които се различават по дължината на изпълнение. Chorr е прекъснат, с малка продължителност звук и съчетава съгласните "Ch" с гласните "О" и "U" и завършва на "R". Изпълнява се със затворен клюн 3-4 пъти и фонетично се представя като:

Chorr-Chorr-Chorr 
Churr-Churr-Churr 

Knorr е непрекъснат с по-голяма продължителност. Чуват се съгласните "N" и "R" по-високо от гласните "О" и "U". Също се изпълнява със затворен клюн. 
Кnor-r-r-r 
Knur-r-r-r 

Oт двата тура, за предпочитане е втория. 
Когато в началото се чува дълбок и вълнообразен звук преди Chorr, се означава като Chokkel-Chor и се изпълнява 3-4 пъти. 

Staaltonen (метални звуци)
Тези звуци произлизат от славея и приличат на удряне с чукче по метална тръба или наковалня. Чува се и ехото от звука. Колкото е по-бавно изпълнението, толкова е по-ценно. Представя се със съгласните "Т" и "J" и гласните "О" и "U" с надставка "NG".

Tung-Tung-Tung 
Tong-Tong-Tong 
Tjong-Tjong-Tjong 
Tjung-Tjung-Tjung 

Особенно ценни са звуците "Тjongs" с оценка 7 до 9 точки. 

Fluiten (флейта)
Всички птици от породата изпълняват флейти в различни варианти.

Флейта с остър звук - нямат стойност и често се разглежда като негатив. 
Звучи така: Tsiet-Tsiet, Ziet-Ziet 
Деформираща флейта - Tsut-Tsut, Sut-Sut, Zut-Zut 
Флейта с дълбоки гласни "О" и "U" - това е от най-добро качество. 
Най-добрата флейта е "Sueten" която се оценява от 7 до 9 точки и звучи: S-u-t или Z-u-t. 
Има и флейта която наподобява "klok" но липсва звука на водата: 
Wlui-Wlui-Wlui 
Blui-Blui-Blui 
Hlui-Hlui-Hlui

Woeten(звук от славей)
Понякога пеенето на славея започва със съгласната "W", следва гласната "U" и завършва с "I", което не се чува. Представя се като: Wut-Wut-Wut.

За съжаление при съвременната малиноа тези звуци липсват. 

Bellen (звук от звънец)
Винаги започва със съгласната "L", клюнът е затворен и паузите между сричките са минимални.

Li-Li-Li-Li 
Ling-Ling-Ling-Ling 
Lung-Lung-Lung-Lung 
Lu-Lu-Lu-Lu 

Belrol (рулада от звънци)
Това е един непрекъснат тур, започващ със съгласната "R", която трябва да е с метален звук, комбинирана с гласните "I", "U" и "O". Наподобява звука на електрически звънец, като клюна е леко отворен и "R" не трябва да се чува по-високо от гласните. Предпочитат се късите и повтарящи се рулади, а не продължителните. Представя се така:

RiRiRiRiRi 
RoRoRoRo 
RuRuRuRu 

Fluitrol (рулада от флейти)
Тази рулада не е нищо повече от последователни флейти изпълнени в ускорен ритъм със затворен клюн и едвам доловима съгласна "R". Фонетично изглежда така:

DiDiDiDi 
DuDuDuDu 
TuTuTuTu 

Tiokken и Tiokkenrol (звуци от славея)
Това са звуци произлизащи от славея които трябва да се изпълняват бавно, с минимална пауза между сричките и затворен клюн. Наподобява чукането с пръст по дървена врата. Основното е да се чува гласната "О", а не "U", "E" и "I". Когато се изпълнява по-бързо се означава с Tiokkenrol.

Schokkel (смях)
Не се оценява

ОТРИЦАТЕЛНИ ЗВУЦИ
Това са грешни звуци които се подразделят както следва: 

Малки - наказват се с изваждане на 1 точка 
Средни - наказват се с изваждане на 2 точки 
Големи - наказват се с изваждане на 3 точки 

В случай на сериозни грешни звуци, които могат да се копират от другите канарчета участващи в конкурса, се предвижда декласация. 

Ophaal-Riet (звук от вдишване)
По принцип правилното пеене е - пее и издишва, а грешното е - пее и вдишва. Грешката при пеене с вдишване става с отворен клюн и се чува "rie-et". Ако изпълнението не е високо и продължително не се смята за грешка.

Hoge spites tonen (остри звуци)
Понякога някои турове като Bellen и Fluiten се изпълняват силно и остро. Такива са флейта която завършва на "le" със "S" или "Ts" и бързите bellen с много остри "I" и "U". Те се наказват.

Snitter-snitter
Става въпрос за комбиниране на срички, изпълнени последователно и бързо като:

Si-Si-Si-Si 
Tsi-Tsi-Tsi-Tsi 
Zit-Zit-Zit-Zit 
Tsee-Tsee-Tsee 
Tjee-Tjee-Tjee 
The-The-The 

Neuzige Toenen (носови звуци)
Птиците се отстраняват от конкурса

Tijep-tjep-tsiet (чифкане)
Под каквато и да е форма (продължително или изолирано) се наказва с отрицателна оценка.

Tjap (чафкане)
Забележително дефектен звук, който лесно се предава на другите канарчета. Птицата се декласира и веднага се отстранява от конкурса.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПЕСЕНТА


Пеенето на Малиноата се представя от различни звуци или турове, които се разделят на две големи групи на базата на ритъма при изпълнение на всеки тур: 

Прекъснати (с паузи между сричките) - Klokkende, Bollende, Chorren, Staaltonen, Tionkken, Fluiten, Soeten, Bellen, Woeten, Schokken. 

Непрекъснати (без паузи между сричките) - Rollende, Knorren, Fluitenrollen, Tiokkenrollen, Belrollen. 

Преимуществото като количество и качество трябва да е на страната на прекъснатите турове. Продължителността и силата се предпочитат да са средни. 
Оценяването на песента се извършва по правилото на Wolf за кратност на 3. Имаме три нива като оценка за всеки тур, като това се определя по следния начин: 

Оценка до 3 точки: 
- достатъчна - 1 т. 
- добра - 2 т. 
- много добра - 3 т. 

Оценка до 6 точки: 
- достатъчна - 1, 2 т. 
- добра - 3, 4 т. 
- много добра - 5, 6 т. 

Оценка до 9 точки: 
- достатъчна - 1, 2, 3 т. 
- добра - 4, 5, 6 т. 
- много добра - 7, 8, 9 т. 

Оценка до 12 точки: 
- достатъчна - 1, 2, 3, 4 т. 
- добра - 5, 6, 7, 8 т. 
- много добра - 9, 10, 11, 12 т. 

Точките получени от положителните турове, включително и точките за общо впечатление се събират и умножават по три. Ако има точки за отрицателни звуци се изваждат от крайния резултат и тогава се получава крайната оценка. При представяне на щам (четири птици в екип) всяка птица се оценява самостоятелно и към сбора от оценките на четирите може да се добави от 1 до 3 точки за хармония, след което се определя крайната оценка на екипа. 

Когато се оценява даден тур се обръща внимание на: тоналност, тембър, ритъм, структура, настойчивост и интерпретация. 
Високата песен е с ниско качество, средната със средно и ниската с високо.

д-р Христо Христов